+48 87 732 65 00

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – ZAMEK GIŻYCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GIŻYCKU

Niniejszym, działając w imieniu własnym, Administrator – ZAMEK GIŻYCKI Sp.z o.o. z siedzibą w Giżycku: Hotel ST. BRUNO****, ul. Św. Brunona 1, 11-500 Giżycko, Hotel Zamek** z siedzibą w Giżycku, ul. Moniuszki 1, działając w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), uprzejmie informuje, o następuje:

1) ZAMEK GIŻYCKI Sp. z o.o., przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), zwanym w dalszej części „RODO”.
2) ZAMEK GIŻYCKI Sp. z o.o., ogranicza przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są pozyskiwane.
3) Dane osobowe pozyskane przez ZAMEK GIŻYCKI Sp. z o.o. są przetwarzane w następujących celach:
a) podejmowanie działań przed zawarciem umowy;
b) wykonywanie zawartych umów;
c) wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
d) prawnie uzasadnione interesy Administratora, tj.:
 nawiązywanie i utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
 składanie ofert w zakresie swoich usług i produktów;
 wykrywanie ewentualnych nadużyć i zapobiegania im;
 zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób;
 ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń;
 tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
 świadczenia usług hotelowych;
 obsługi reklamacji;
 obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz
kontaktowy);

 zarządzanie bezpieczeństwem transakcji;
 zapewnienie najlepszej obsługi klienta.

4) Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
5) Przedmiotem przetwarzania mogą być również dane osobowe pozyskane przez Administratora z innych dopuszczalnych prawem źródeł, np.:
a) z banków i innych instytucji;
b) ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG.
6) W trakcie korzystania z witryn internetowych Administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
7) Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
8) Dane osobowe pozyskane przez Administratora, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
b) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą;
d) podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do Administratora;
e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
f) podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności;
g) innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.
9) Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
a) prawa uzyskania dostępu do danych osobowych oraz kopii danych (art. 15 RODO),
b) prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo żądania przeniesienia danych (art. 20 RODO),
f) prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
Ze wskazanych powyżej praw można skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie Spółki – ul. św. Brunona 1, 11-500 Giżycko